Administrator Danych Osobowych (AOD)

Czy wdrożono zasady realizacji praw podmiotów danych (do informacji, dostępu do danych oraz ich kopii, do sprostowania lub uzupełnienia danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do nie podlegania automatycznemu profilowaniu)?

Tak, w zakresie w jakim obowiązki te spoczywają na Vercom S.A. jako Administratorze danych osobowych.

Vercom w niezbędnym zakresie wspiera Administratorów w wywiązywaniu się obowiązków wynikających z regulacji prawnych. Rozwiązania Vercom nie są systemami do zarządzania bazami danych, a więc funkcjonalności w tym zakresie mogą być ograniczone.

Czy podmiot przetwarzający prowadzi rejestr żądań osób których dotyczą dane?

Jako podmiot przetwarzający nie prowadzimy rejestru żądań osób, których dane dotyczą, gdyż są to kwestie spoczywające po stronie ADO.

Wszystkie żądania od Podmiotów Danych, które do nas wpływają, są niezwłocznie przekazywane do Administratorów zgodnie z umową powierzenia, a podmiot zgłaszający otrzymuje informację, że przekazaliśmy dane do Administratora. Podmiot przetwarzający wspiera Administratorów w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą.

Czy są wyznaczone osoby odpowiedzialne za utrzymanie kontaktu z Administratorem powierzającym przetwarzanie?

Tak, są wyznaczone osoby odpowiedzialne za utrzymanie kontaktu z Administratorem powierzającym przetwarzanie.

Pierwszą linią wsparcia jest opiekun biznesowy oraz BOK, każdy ADO ma również możliwość kontaktu bezpośrednio z IOD

Last updated