Elementy na Dashboardzie

Na Dashboardzie możemy wyróżnić kilka elementów:

Liczba e-maili

Przedstawia liczbę wiadomości wysłanych z danego serwera SMTP. Możesz zobaczyć podział na okresy czasowe, takie jak dzisiaj, wczoraj, ten miesiąc i poprzedni miesiąc.

Statusy e-maili w tym miesiącu

Pokazuje sumę statusów wiadomości w bieżącym miesiącu.

Reputacja Twojego SMTP

Ten wskaźnik pokazuje poziom reputacji serwera, z którego realizowane są wysyłki wiadomości. Poziom reputacji jest wyliczany na podstawie średniej ze wszystkich statusów, jakie otrzymały wiadomości od początku istnienia SMTP.

Statystyka

To wykres prezentujący wyniki zrealizowanych wysyłek. Domyślnie widoczne są dane z ostatnich 48 godzin. Dane statystyczne na wykresie są dostępne dla użytkowników bezterminowo, jednakże ilość szczegółowych danych różni się w zależności od zakresu czasowego.

  • Dane godzinowe są dostępne przez okres 14 dni od momentu wysyłki.

  • Dane dzienne są dostępne do 60 dni od momentu wysyłki.

  • Po 60 dniach dostępne są już tylko dane miesięczne.

Każdy użytkownik po założeniu konta EmailLabs posiada „Reputację Twojego SMTP” na poziomie 50/100.

⬅️ Szczegółowe instrukcje dotyczące poszczególnych sekcji na Dashboardzie znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated