Pracownicy

Czy pracownicy/współpracownicy zostali zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności?

Tak. Każdy pracownik i współpracownik po zatrudnieniu podpisuje oświadczenie o zachowaniu poufności.

Czy wydawane są upoważnienia dla pracowników zaangażowanych w proces przetwarzania danych osobowych

Tak. Dostęp do danych mają jedynie pracownicy odpowiednio upoważnieni. Dostępu udziela się na zasadzie ograniczonego dostępu (zasada "need to know") - w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na danym, zajmowanym stanowisku.

Jest prowadzona ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, aktualizowana na bieżąco.

Czy pracownicy otrzymują identyfikatory oraz czy są zobowiązani do ich noszenia?

Każdy pracownik posiada kartę kontroli dostępu i jest zobowiązany do posiadania jej przy sobie. Każdy identyfikator jest przypisany do konkretnego użytkownika i służy do uzyskania dostępu do pomieszczeń biurowych. Każdorazowe użycie identyfikatora jest logowane w systemie.

Przydzielane identyfikatory nie posiadają oznaczenia firmy ani pracownika ze względów bezpieczeństwa, aby w razie zagubienia nie zachęcały potencjalnego znalazcy do jego użycia.

Czy organizowane jest szkolenia dla nowozatrudnionych przed podjęciem czynności przetwarzania danych osobowych?

Tak. W ciągu maksymalnie 30 dni od podjęcia pracy przez Pracownika pełnomocnik ds. ISO przeprowadza z nowo zatrudnionym Pracownikiem szkolenie podstawowe z zakresu przetwarzania danych osobowych w spółce oraz z zakresu zasad na stanowisku pracy (Instrukcja Stanowiskowa) i zapoznawany jest z Polityką Bezpieczeństwa Informacji.

Czy organizacja dba o bieżące doskonalenie wiedzy swoich pracowników/współpracowników poprzez cykliczne szkolenia oraz inne działania mające na celu uświadamianie pracowników w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych?

Przynajmniej raz w roku Pełnomocnik ds. SZBI organizuje obowiązkowe szkolenia dla Pracowników z zakresu przetwarzania danych osobowych w Spółce oraz z zakresu zasad na stanowisku pracy. Pracownicy uczestniczą w szkoleniach zgodnie z procedurami PBI 04 Załącznik 1 Instrukcja zarządzania dostępami i zasobami. Ostatnie szkolenie 25_01_2023

Oprócz corocznych, obowiązkowych szkoleń, zarówno z zakresu RODO jak i ISO, pracownicy i współpracownicy biorą udział w dodatkowych szkoleniach prowadzonych przez Pentestera z Cyberbezpieczeństwa, w ramach dobrych praktyk funkcjonuje w organizacji cykl szkoleń Cyber Wtorki. Umożliwiamy też udział w dodatkowych szkoleniach związanych z tematyką dotyczącą cyfrowych zagrożeń i do tego każdy pracownik niezwłocznie po zatrudnieniu zapoznaje się ze szczegółową Instrukcją Stanowiskową. Cykliczne i obowiązkowe są też specjalistyczne szkolenia działu IT, a także cykle szkoleń dedykowane pracownikom BOK. Regularnie dbamy o ciągłe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników i współpracowników zapewniając im dostęp do dedykowanych względem działu zatrudnienia, odpowiednich szkoleń.

Czy prowadzony jest PRE-Employment screening?

Tak. Wdrożono i stosuje się system procedur weryfikacji zatrudniania Pracowników.

Weryfikacja obejmuje m.in. wgląd w referencje pracownika, analizę kwalifikacji, a także następujące aspekty: - potwierdzenie tożsamości na podstawie odpowiedniego dokumentu (dowód osobisty lub paszport) - potwierdzenie posiadania odpowiednich kwalifikacji naukowych (na podstawie certyfikatów/dyplomów/świadectw ukończenia) - potwierdzenie deklarowanego doświadczenia zawodowego (w CV i w referencjach).

Czy firma zbiera od pracowników oświadczenia o niekaralności?

Tak, pracownicy podpisują stosowne oświadczenia i zobowiązani są do poinformowania pracodawcy w razie jakiejkolwiek zmiany.

Czy stosowana jest zasada czystego biurka?

Tak

Czy stosowana jest zasada czystego ekranu?

Tak.

Last updated