Implementacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji

Czy została wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz regulacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych?

Tak.

Wdrożone i potwierdzone certyfikatem ISO 27001 oraz ISO 27018 PBI - 01 Księga Procesu Bezpieczeństwa Informacji DO-01 Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych

Czy została wdrożona instrukcja zarządzania systemami IT służącymi do przetwarzania danych osobowych lub inne regulacje wewnętrzne dot. zasad zarządzania infrastrukturą IT?

Tak. Wdrożona i udokumentowana procedura DO-02 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym.

Czy Wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz regulacje dotyczące ochrony danych osobowych są zaakceptowana przez kadrę zarządzającą?

Tak.

Czy zapewniamy zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania?

Tak.

Czy Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz regulacje dotyczące ochrony danych osobowych są opublikowane i dostępne dla Personelu (pracownicy/zleceniobiorcy)?

Tak.

Czy podmiot przetwarzający realizuje zasadę ochrony danych w fazie projektowania?

Tak. Działamy zgodnie z zasadą Privacy by design oraz Privacy by default.

Czy podmiot przetwarzający realizuje zasadę domyślnej ochrony danych?

Tak. Działamy zgodnie z zasadą Privacy by design oraz Privacy by default.

Last updated