Szacowanie Ryzyka

Czy jest wdrożona metodologia szacowania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych?

Tak. Wdrożona procedura DO-03 Metodyka Szacowania Ryzyka Danych Osobowych

Czy jest wdrożona metodologia oceny skutków dla ochrony danych osobowych?

Tak. Wdrożona procedura DO-03 Metodyka Szacowania Ryzyka Danych Osobowych.

Czy szacowanie ryzyka jest wykonywane okresowo? Proszę podać datę ostatniego szacowania ryzyka.

Tak, 14.04.2023.

Zgodnie z wdrożoną i udokumentowaną procedurą Szacowania Ryzyka prowadzony jest Arkusz Szacowania Ryzyka w formie elektronicznej. Szacowanie odbywa się raz do roku, oraz w razie zaistnienia konieczności wynikającej z planowanych działań, każdorazowo dodatkowo.

Last updated